Patarimai Saleziečiams, 1875 metų lapkričio mėnesio 11 dieną išvykstantiems iš Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios prieš kelione į Argentiną.[1]

 1. Ieškokite ne pinigų, ne garbės, ne pagarbos, o sielų.
 2. Mylėkite visus ir būkite malonūs su visais, tačiau venkite pokalbių ir artimumo su kitos lyties ir įtartino elgesio asmenimis.
 3. Lankykitės tik ten, kur eiti reikalauja meilė ir būtinas reikalas.
 4. Nepriimkite kvietimų vaišėms, nebent būtų labai svarbi priežastis. Tokiais atvejais eikite dviese.
 5. Labiausiai rūpinkitės ligoniais, vaikais, seneliais, vargšais taip pelnysite Dievo palaiminimą ir žmonių palankumą.
 6. Gerbkite visus pasaulietinės ir bažnytinės valdžios atstovus.
 7. Sutikę kelyje gerbiamą asmenį, pagarbiai jį pasveikinkite.
 8. Taip pat elkitės sutikę dvasiškį ar vienuolinio instituto narį.
 9. Venkite tinginystės ir ginčų. Būkite santūrūs valgydami, gerdami ir ilsėdamiesi.
 10. Mylėkite ir gerbkite kitus vienuolių ordinus ir visuomet gerai apie juos atsiliepkite. Tai geriausia priemonė pelnyti visų pagarbą ir išaukštinti Kongregacijos vardą.
 11. Rūpinkitės sveikata. Dirbkite tik tiek, kiek leidžia jūsų jėgos.
 12. Tegu iš jūsų aprangos, maisto, pastogės visi mato, kad esate neturtingi. Tada būsite turtingi prieš Dievą ir tapsite žmonių širdžių šeimininkais.
 13. Mylėkite vieni kitus, vieni kitiems patarkite, vieni kitus pataisykite, bet neturėkite nei pavydo, nei pykčio. Vieno gėris tebūnie visų gėris. Vieno vargus ir kančias laikykite visų vargais ir kančiomis. Kiekvienas tesistengia vargus pašalinti ar bent sušvelninti.
 14. Laikykitės Regulos ir niekada nepamirškite Laimingos Mirties Pratybų.
 15. Kiekvieną rytą paveskite Dievui visos dienos darbus, t. y., išpažintį, pamokas, katekizmą ir pamokslus.
 16. Skleiskite pamaldumą į Mariją Krikščionių Pagalbą ir Jėzų Švenčiausiajame Sakramente.
 17. Jaunuolius raginkite dažnai eiti išpažinties ir Komunijos.
 18. Dvasinių pašaukimų ugdymo dingstimi raginkite: 1. mylėti skaistumą; 2. bjaurėtis priešinga yda; 3. vengti ištvirkėlių; 4. dažnai eiti Komunijos; 5. mylėti su ypatingu meilingumu ir palankumu.
 19. Dėl ginčytinų reikalų, prieš spręsdami, išklausykite abi puses.
 20. Vargų ir kančių prislėgti niekada nepamirškite, kad mums yra paruoštas didis atlygis danguje.

Amen.

[1] DB, Ricordi ai primi missionari, CSA 132, quaderni – taccuini 5.

Reklama