1815 – 16.VIII Gimimas Becchi (Bekis), Italijoje
1815 – 17.VIII Jonuko krikštas
1817 – Jonuko tėvo mirtis
1824 – Jonuko pranašiškas sapnas apie jo ateitį ir pasiuntinybę
1826 – 26.III Pirmoji Komunija
lapkričio mėn. –pradeda mokslą pas kun. Kaloso Morialdyje
1829 -21.XI – miršta kun. Kaloso. Jonas pradeda mokytis Kastelnuovo mokykloje
1833 – 4.VIII
Jonukas priima sutvirtinimo sakramentą
1835 – 25.X Jonas įstoja į kunigų seminariją, apsivelka sutaną
1841 – 5.VI kunigystės šventimai
1841 – 8.XII susitikimas su Baltramiejumi Gareli. Jaunimo apaštalavimo pradžia
1845 – Kun. Bosko atidaro vakarinę mokyklą
1846 – 12.IV keliaujanti oratorija įsikūria Valdoke
1847 – Turine atidaroma antra oratorija
1851 – pirmųjų klierikų įvilktuvės
1852 – 20.VI šv. Pranciškaus Salezo bažnyčios pašventinimas
1846 – 3.XII Motinos Margaritos atvykimas į Valdoką
1853 – Kun. Bosko atidaro amatų mokyklą Valdoke, gimsta pirmas pučiamųjų orkestras, prasideda katalikiškų skaitinėlių leidyba
1854 – 26.I Kun. vadina savo bendradarbius saleziečiais
1854 – 2.X susitikimas su Dominyku Savio
1854 – 29.X Dominykas pradeda gyventi oratorijoje
1855 – 25.III Primas žingsnis link Saleziečių Kongregacijos įsteigimo: klierikas M. Rua sudeda privačius įžadus į kun. Bosko rankas
1855 – Kun. Dominykas Pestarino įkuria Mornezeje Marijos Nekaltosios dukterų draugiją, kuri taps vėliau seserų saleziečių kongregacija
1856 – 25.XII Motinos Margaritos mirtis
1857 – 9.III Dominyko Savio mirtis
1858 – Pirma kelionė pas Popiežių
1859 – 9.XII Kun. Bosko oficialiai nusprendžia įkurti Saleziečių Draugiją
1859 – 18.XII Pirma Saleziečių Draugijos Generalinė Taryba
1861 – Pirmosios spaustuvės atidarymas
1863 – 20.X Pirmų namų už Turino ribų atidarymas Mirabelo Monferate
1864 – susitikimas su Marija Dominika Mazzarelo Mornezėje
1865 – 27.IV Turino Marijos Krikščionių Pagalbos bazilikos kertinio akmens pašventinimas
1865 – 10.XI Pirmieji amžinieji saleziečių įžadai
1868 – 9.VI Marijos Krikščionių Pagalbos Bazilikos pašventinimas
1870 – Pirmų namų už Piemonto ribų (Alasio) atidarymas
1872 – 5.VIII Mornezėje gimsta Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Institutas
1874 – 3.IV Apaštalų sostas patvirtina Saleziečių Kongregacijos Konstituciją
1875 – 11.XI Kun. Bosko išsiunčia pirmuosius misionierius į Pietų Ameriką
1875 – 21.XI – Pirmų saleziečių namų už Italijos ribų atidarymas (Nicea)
1876 – 9.V Apaštalų sostas patvirtina Saleziečių Bendradarbių Sąjungą
1877 – Išleidžiamas Saleziečių žinių pirmasis numeris
1877 – 1.IX Pirmų seserų saleziečių namų už Italijos ribų atidarymas (Nicea)
1877 – 14.XI Pirmas seserų saleziečių išvažiavimas į misijas
1881 – 14.V Marijos Dominikos Mazarelo mirtis
1881 – Saleziečiai atvyksta į Ispaniją
1883 – Kun. Bosko kelinė į Prancūziją
1884 – 7.XII Kun. Jonas Kaljeris (Cagliero) tampa vyskupu
1886 – kun. Bosko kelionė į Ispanija
1887 – 14.V Romos Švč. Jėzaus Širdies Bazilikos pašventinimas
1888 – 31.I kun. Bosko mirtis. paliko 773 saleziečių ir 393 salezietės
1890 – 3.VI Informacinio proceso pradžia
1927 – 20.II Herojiškų dorybių patvirtinimo paskelbimas
1929 – 2.VI kun. Bosko paskelbimas palaimintuoju
1934 – 1.IV kun. Bosko paskelbimas šventuoju
1946 – 25.III kun. Bosko paskelbimas katalikiškos spaudos globėju

Reklama