Atsidavimas popiežiui ir pasitikėjimas Dievo Motina – tai kun. Bosko asmens bruožai. Po Eucharistijos ir Švenčiausiosios Mergelės Marijos jo karštos ir sūniškos meilės objektu buvo popiežius. Kun. Bosko visada buvo didelė garbė palaikyti Šventąjį Tėvą Pijų IX, jam patarti lemtingais Bažnyčios momentais bei ginti jo autoritetą, teisę ir prestižą.

Tai gerai žinojo ir jo priešai, kurie nedvejodami mūsų Šventąjį vadino „Vatikano Garibaldi“. Norėdamas sustiprinti popiežiaus autoritetą, kun. Bosko sukūrė savo bendriją. Mirties patale jis beveik kaip savo paskutinę valią kardinolui Alimondai pasakė šiuos įsimintinus žodžius: „Laikai sunkūs, Jūsų Eminencija … Aš išgyvenau sunkius laikus… Bet popiežiaus autoritetas… Popiežiaus autoritetas! Sakiau vysk. Cagliero, kad perduotų Šventajam Tėvui, jog saleziečiai turi ypatingą uždavinį paremti popiežiaus autoritetą, kur jie bebūtų ar kur bedirbtų“.

 pijisIX Popiežius Pal. Pijus IX

Jonas Marija (Giovanni Maria) Ferretti gimė Senigallia (Ancona) 1792 m. gegužės 13 d. Buvo išrinktas popiežiumi 1846 m. liepos 16 d. Mirė 1878 m. vasario 7 d. Popiežiaus Jono Pauliaus II 2000 m. rugsėjo 3 d. buvo paskelbtas palaimintuoju. Pirmoji šv. Jono Bosko audiencija pas popiežių Pijų IX buvo 1858 m. kovo 9 d. Popiežius iš karto suprato, kad turi reikalų su šventuoju ir buvo įsitikinęs, kad kun. Bosko veikla buvo Dievo norėta ir juo labiau būtina tuo metu. Pontifikas paragino kun. Bosko įsteigti kongregaciją, davė jam vertingų patarimų ir savo tiesioginiu įsikišimu padėjo išspręsti daug sunkumų. Popiežius patarė kun. Bosko pavadinti savo kongregaciją „draugija“ ir pasakė, kad įžadai yra būtini, bet jie turėtų būti labai paprasti, taip pat patarė dėl aprangos ir pamaldumo praktikų paprastumo, įsakė surašyti prisiminimus, parodė jam daug šilumos ir parėmė materialiai. Pijaus IX pontifikato metu buvo patvirtinta saleziečių Kongregacija ir jos Nuostatai, Marijos Krikščionių Pagalbos Institutas (seserys salezietės) bei Saleziečių Bendradarbių Sąjunga.

 leonasXIII Popiežius Leonas XIII

Vincentas Joakimas (Vincenzo Gioachino) Pecci gimė Carpineto (Frosinone) 1810 m. kovo 2 d. Buvo išrinktas popiežiumi 1878 m. vasario 20 d. Mirė 1903 m. liepos 20 d. Pirmoji Šv. Jono Bosko asmeninė audiencija pas Leoną XIII buvo 1878 m. kovo 16 d. Popiežius sutiko tapti pirmuoju Saleziečių bendradarbiu. Visada nuoširdžiai bendravo su kun. Bosko, kas buvo neįprasta šiam rimto ir uždaro būdo popiežiui. 1884 m. pontifikas suteikė Saleziečių Kongregacijai visas privilegijas, kurias jau turėjo Redemptoristai ir kurios įprastai buvo suteikiamos po daugelio metų darbo ir nuopelnų. Šios privilegijos buvo neabejotinai reikalingos greitai ir stebuklingai besiplečiančiai kun. Bosko Kongregacijai. Popiežius įkūrė pirmąjį Apaštalinį vikariatą Pietų Amerikoje, kurį pavedė saleziečiams, skirdamas naują vyskupą kun. Joną Kalijero (1883 m. spalio 30 d.). Pirmosios kun. Rua audiencijos metu (1888 m.) jis išreiškė savo įsitikinimą dėl kun. Bosko šventumo, davė daug patarimų dėl Kongregacijos sutvirtinimo. 

 pijusX Popiežius Šv. Pijus X

Juozapas (Giuseppe) Sarto gimė Riese (Treviso) 1835 m. birželio 2 d. Buvo išrinktas popiežiumi 1903 m. rugpjūčio 4 d. Mirė 1914 m. rugpjūčio 20 d. Buvo paskelbtas šventuoju 1954 m. gegužės 29 d. Ne tik kaip popiežius, bet dar kaip kunigas, o vėliau kaip vyskupas ir patriarchas rodė savo prielankumą Saleziečių Kongregacijai. 1875 m. rugpjūčio 15 d. dar būdamas kanauninku susitiko Turine su kun. Bosko, kur sėdėdamas prie bendro stalo su Šventuoju, įstojo į Saleziečių bendradarbių sąjungą. Po keleto dienų kai tik buvo išrinktas popiežiumi, jis siuntė kun. Rua savo ranka parašytą palaiminimą Saleziečių Kongregacijai. 1907 m. liepos 23 d. pasirašė dekretą dėl kun. Bosko, o 1914 m. vasario 10 d. dėl Domininko Savio kanonizacijos bylų pradėjimo. 1903 m. paskelbė vyskupą Kaglierį Sebastos tituliniu arkivyskupu, o 1908 m. paskyrė jį Apaštaliniu delegatu Centrinei Amerikai. Buvo pirmasis Salezietis Bendradarbis paskelbtas šventuoju. 

 benediktasXV Popiežius Benediktas XV

Jokūbas (Giacomo) Della Chiesa gimė 1854 m. lapkričio 21 d.  1914 m. rugsėjo 3 d. buvo išrinktas popiežiumi. Mirė 1922 m. sausio 22 d. 1915 m. gruodžio 6 d. paskyrė arkivyskupą Cagliero pirmuoju kardinolu saleziečiu. 

 pijusXI Popiežius Pijus XI

Achille Ratti gimė Desio (Milano) 1857 m. gegužės 31 d. 1922 m. vasario 6 d. išrinktas popiežiumi. Mirė 1939 m. vasario 10 d. 1883 m. rudenį būdamas jaunu kunigu aplankė kun. Bosko ir jo Oratorijoją Turine, kur pasiliko dvi dienas. Išvažiavo kupinas gilių ir nuoširdžių prisiminimų. Vėliau visuomet didžiavosi šiuo susitikimu su Šventuoju. Popiežius negailėjo pastangų, kad būtų pagreitintas kun. Bosko apaštalinis procesas. Kanonizacija įvyko 1934 m. per Velykas, uždarant Jubiliejinius Metus. Tai praplėtė šventę visai Bažnyčiai. Vertai buvo vadinamas „kun. Bosko popiežiumi“. Jo dėka Domininko Savio kanonizacijos byla įveikė atrodo nenugalimas kliūtis. 1933 m. liepos 9 d. pasirašė dekretą, patvirtinantį jo didvyriškas dorybes. 1936 m. gegužės 11 d. paskelbė dekretą dėl Marijos Dominikos Mazzarello didvyriškų dorybių. 1938 m. lapkričio 20 d. ji paskelbta palaimintąja. Dar vienu popiežiaus prielankumo Saleziečių Kongregacijai ženklu buvo vyskupo Hlond pakylėjimas į kardinolus (1927 m.). 

 pijusXII Popiežius Pijus XII

Eugenio Pacelli gimė Romoje 1876 m. kovo 2 d. 1939 m. kovo 2 d. trumpos konklavos metu buvo išrinktas popiežiumi. Mirė 1958 m. spalio 9 d. 1951 m. birželio 24 d. paskelbė šventąja Maria Domininka Mazzarello. Paskelbė palaimintuoju (1950 m. kovo 5 d.) ir šventuoju (1954 m. birželio 12 d.) Domininką Savio. Paskelbė dekretą dėl kun. Mykolo Rua didvyriškų dorybių (1953 m. birželio 26 d.). Pradėjo Zeffirino Namuncura paskelbimo palaimintuoju procesą (1956 m. gruodžio 10 d.). Pradėjo Dorotea de Chopitea paskelbimo palaimintąja procesą (1957 m. birželio 21 d.).

 jonasXXIII Popiežius Pal. Jonas XXIII

Angelo Giuseppe Roncalli gimė Sotto il Monte (Bergamo) 1881 m. lapkričio 25 d. Popiežiumi išrinktas 1958 m. spalio 28 d. Mirė 1963 m. birželio 3 d. Jonas XXIII daug kartų minėjo, kad būdamas vaiku skaitydavo „Katalikiškus skaitinėlius“ (Letture Cattoliche), kuriuos pradėjo leisti kun. Bosko, kaip „pirmą ir efektyviausią savo religinės ir pasaulietiškos formacijos priedą“; kad iš nuolat namuose skaitomų „Saleziečių žinių“ sužinojo apie kun. Bosko mirtį; kad Marijos Krikščionių pagalbos paveikslėlį, paimtą iš vieno „Saleziečių žinių“ (Bollettino Salesiano) numerių, pasikabino ant sienos šalia savo lovos. 1959 m. Romoje, Appio rajone, iškilmingai pašventino šv. Jono Bosko vardo bažnyčią. Paskelbė vyskupais dvylika saleziečių ir trečią kun. Bosko kardinolą Jo. Em. Raul Henriquez Silva. 

 puliusVI Popiežius Paulius VI

Giovanni Battista Montini gimė 1897 m. rugsėjo 25 d. Kaip kunigas, o vėliau  kaip Milano Arkivyskupas labai mylėjo kun. Bosko ir rėmė saleziečių darbą su vargšais jaunuoliais. Labai didžiavosi turėdamas šeimoje salezietį. 1972 m. Paulius VI paskelbė palaimintuoju Mykolą Rua, antrąjį saleziečių generalinį vyresnįjį po kun. Bosko. 1976 m. saleziečius Kinijos misionierius vyskupą Luigi Versiglia ir kun. Callisto Caravario paskelbė kankiniais. Su didele pagarba pabrėždavo tris kun. Bosko charakterio bruožus: pamaldumą Eucharistijai, Marijai krikščionių Pagalbai ir atsidavimą Popiežiui bei Apaštaliniam sostui. Paulius VI mirė 1978 m. rugpjūčio 6 d.

 

 jonas pauliusI Popiežius Jonas Paulius I

Albinas (Albino) Luciani gimė 1912 m. spalio 17 d. Forno di Canale. Mirė 1978 m. rugsėjo 28 d. Savo trumpo pontifikato metu įgyvendino kun. Bosko įkurtų saleziečių jaunimo centrų (Oratoriaus) uždavinį – kartą per savaitę Mišių patarnautojams vesti katechezę-pokalbį.

 

 janas paulius II Popiežius Šv. Jonas Paulius II

Gimė 1920 m. gegužės 18 d. Vadovice. Dažnai minėdavo, kad Krokuvos šv. Stanislovo Kostkos parapijos saleziečiai žymiai prisidėjo prie jo pašaukimo į kunigystę brendimo. Švenčiant kun. Bosko mirties 100-ąsias metines parašė Apaštalinį laišką Iuvenum patris, kuriame pavadino kun. Bosko „jaunimo Tėvu ir Mokytoju“.

Reklama