Šv. Jono Bosko Saleziečių Šeima (Duomenys 19-02-2017)

„Nedidelės jėgos susivienijusios tampa galybe“ (kun. Bosko)

Parengta pagal http://sdb.org/it/famiglia-salesiana/52-gruppi-famiglia-salesiana/581-gruppi-famiglia-salesiana-it

Šv. Jonas Bosko, kaip pats sakydavo, visą savo gyvenimą atidavė jaunumui,  įtraukdamas į savo darbą pasauliečius, auklėtinius ir buvusius auklėtinius, geradarius, dvasiškius ir kiekvieną, norintį padėti jam auklėti jauną žmogų. Paklusdamas popiežiaus patarimams ir norėdamas užtikrinti savo veiklos tęstinumą, kun. Bosko įsteigė šv. Pranciškaus draugiją. Netrukus po šv. Pranciškaus draugijos (saleziečių) įsteigimo kun. Bosko nusprendė imtis panašios iniciatyvos moterų atžvilgiu ir kartu su Marija Dominyka Mazzarello įkūrė Marijos Krikščionių Pagalbos dukterų Institutą (seserys salezietės, 1872 m.).  1876 m. buvo įkurta Saleziečių bendradarbių sąjunga, kuriai priklauso pasauliečiai (nors gali priklausyti ir dvasininkai). Jos tikslas – pagalba saleziečių auklėjamoje veikloje. Taip buvo padėti  Saleziečių Šeimos pamatai, prie kurių dar prisijungė Buvusių saleziečių auklėtinių sąjunga. Vėliau įvairiose šalyse ir įvairiomis sąlygomis gimdavo įvairios religinės grupės ar vienuolynai, kurie savo charizmoje turėjo kun. Bosko dvasią ir buvo įtraukti į Saleziečių Šeimą.

Bendri būdingi saleziečių Šeimos elementai:

  1. Saleziečių pašaukimas – dalyvauti kun. Bosko charizmoje
  2. Jaunimo misija
  3. Liaudies misija
  4. Salezietiškas dvasingumas – gyvenimo ir darbo stilius
  5. Ryšys su saleziečių kongregacijos steigėju ir jo įpėdiniais kaip vienybės centru

Lietuvoje dabar yra 4 Saleziečių šeimos grupės, apimančios daugiau negu 40 asmenų: saleziečiai, seserys salezietės, saleziečiai bendradarbiai, kun. Bosko Voliuntarės.

2017 m. saleziečių šeimą sudarė 31 grupė ir 420 tūkst. asmenų visame pasaulyje.  Pavienius narius priima saleziečių Generalinis Vyresnysis – visos Saleziečių Šeimos tėvas.

 

Saleziečių Šeimai priklauso:

 

 1.  Šv. Pranciškaus Salezo draugija – kun. Bosko saleziečiaiSDB
  Salesiani Di Don Bosco
  kunigų vienuoliškas popiežiaus teisių institutas
Įkūrėjas: šv. Jonas Bosko
Įkūrimo vieta: Turinas (Italija)
Įkūrimo data: kun. Bosko įkurtas 1859 m.
Šventojo Sosto patvirtintas 1874 m.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo Pagal 5 Saleziečių Konstitucijos straipsnį
Narių skaičius: 14 586
Veiklos sritys:
 • vargstančio jaunimo auklėjimas
 • misijos
 • viešoji komunikacija
 • pastoracija liaudyje
Interneto svetainė http://www.sdb.org

Auklėjamajame darbe saleziečiai naudojasi kun. Bosko auklėjimo prevencine sistema. Jos pagrindas yra protas, religija bei meilė. Auklėjimo tikslas – išauklėti gerus piliečius ir dorus krikščionis.

Pagrindinis saleziečių charizmos bruožas yra jaunimo ugdymas ir misijos.

Į viršų

 1. Marijos Krikščionių Pagalbos dukterŲ INSTITUTAS FMA
  Istituto Figlie Di Maria Ausiliatrice
  moterų vienuoliškas popiežiaus teisių institutas
Įkūrėjai: šv. Jonas Bosko
šv. Marija Dominika Mazarello
Įkūrimo vieta: Mornese (Italija)
Įkūrimo data: 1872 m. rugpjūčio 5 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo Pagal 5 Saleziečių Konstitucijos straipsnį

Pagal 3 Saleziečių Seserų Konstitucijos straipsnį

Narių skaičius: 12 000
Veiklos sritys:
 • vaikų ir jaunimo, ypač apleisto, visapusiškas ugdymas ir evangelizacija pagal šv. kun. Jono Bosko prevencinę sistemą
Interneto svetainė http://www.cgfmanet.org/

Kongregacija buvo patvirtinta 1872 m. rugpjūčio 5 d. Tą dieną pirmosios 11 seserų davė vienuolinius įžadus. Kongregacija gimė kaip gyvas dėkingumo paminklas Marijai Krikščionių Pagalbai.

Marijos Krikščionių Pagalbos dukterys vadinamos salezietėmis. Kaip saleziečiai užsiima vaikinų ugdymu, taip salezietės auklėja mergaites, ypatingai vargingas.

Salezietės dirba 89 pasaulio šalyse, į Lietuvą atvyko 1936 m. Lietuvoje salezietės turi savo namus Kaune Palemone ir Kaišiadoryse. Iš viso Lietuvoje dirba 8 amžinųjų įžadų seserys.

Į viršų

 

III. SALEZIEČIŲ BENDRADARBIŲ SĄJUNGACCSS
Associazione Cooperatori Salesiani
pasauliečių draugija

Įkūrėjas: šv. Jonas Bosko
Įkūrimo vieta: Turinas (Italija)
Įkūrimo data: 1876 m. gegužės 9 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo Pagal 5 Saleziečių Konstitucijos straipsnį

Pagal Apaštališko gyvenimo projektą

Narių skaičius: 26 239
Veiklos sritys:
 • gyvena ir dirba pagal šv. Jono Bosko dvasingumą
 • įsijungia į jaunimo auklėjimą
 • turi savo šeimas ir darbą
 • bendradarbiauja su kitomis Saleziečių šeimos grupėmis
Interneto svetainė www.asscc-mondiale.org

Tai katalikiška organizacija, gyvenanti ir veikianti visuomenėje bei Bažnyčioje jaunimo labui ir besivadovaujanti kun. Bosko dvasingumu.

Sąjungos nariai – tai mokytojai, katechetai, auklėtojai, bažnytinių judėjimų animatoriai, sporto treneriai, visuomenės veikėjai, aktyvūs tėvai, o taip pat vyskupijos kunigai, kuriuos traukia kun. Bosko asmenybė.

Be auklėjamojo darbo jie nuolat tvirtina savo tikėjimą sakramentais ir dalyvauja Sąjungos organizuojamuose susitikimuose, skirtuose dvasingumui gilinti.

Saleziečiai bendradarbiai gyvena savo tikėjimu pasaulietiškoje aplinkoje, t. y. turi savo šeimas ir darbą.

Įkvepiami apaštalinės kun. Bosko programos jie išgyvena gyvą vienybę su kitais Saleziečių Šeimos nariais. Broliškai ir vieningai jie jungiasi į tą patį jaunimo auklėjimo pašaukimą, pagal savo galimybes ir gyvenimo padėtį dirba Bažnyčios bei visuomenės labui.

Į viršų

 

 1. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS SĄJUNGA ADMA
  Associazione Di Maria Ausiliatrice
  bažnyčios tikinčiųjų sąjunga
Įkūrėjas: šv. Jonas Bosko
Įkūrimo vieta: Turinas (Italija)
Įkūrimo data: 1869 m. balandžio 18 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1989 m. liepos 5 d.
Narių skaičius: Virš 100 000
Veiklos sritys:
 • pasauliečiai, gyvenantys savo šeimose ir atliekantys savo profesinį darbą
 • skleidžia pamaldumą Švenčiausiajam Sakramentui ir Marijai Krikščionių Pagalbai
 • gyvena salezietišku dvasingumu
Interneto svetainė http://www.admadonbosco.org/

Įkurta kun. Bosko Marijos Krikščionių Pagalbos bazilikoje Turine, kaip Saleziečių kongregacijos sudėtinė dalis.

Sąjunga skleidžia pamaldumą Švč. Sakramentui ir Marijai Krikščionių Pagalbai.

1989 m. Saleziečių vyriausiasis Rektorius priėmė šią Sąjungą į Saleziečių Šeimą.

Į viršų

 

 1. BUVUSIŲ AUKLĖTINIŲ SĄJUNGA EX. DB
  Confederazione Mondiale Degli Exallievi Ed Exallieve Di Don Bosco
  pasauliečių sąjunga, katalikiška pasaulinio masto organizacija
Įkūrėjas: pal. Pilypas Rinaldi
Įkūrimo vieta: Turinas (Italija)
Įkūrimo data: 1908 m. kovas
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo Pagal 5 Saleziečių Konstitucijos straipsnį

Pagal nr. 9 Statuto

Narių skaičius: 197 730 (kun. Bosko)
Veiklos sritys:
 • saviauklos ir jaunimo ugdymas kun. Bosko dvasia
 • draugystės tarp auklėtinių palaikymas
 • abipusė pagalba
 • saleziečių auklėjimo įstaigų palaikymas
Interneto svetainė http://www.exallievidonbosco.com/

Į viršų

 

 1. BUVUSIŲ AUKLĖTINIŲ SĄJUNGA EX. FMA
  Confederazione Mondiale Degli Exallievi Ed Exallieve Di Maria Ausiliatrice
  pasauliečių sąjunga, katalikiška pasaulinio masto organizacija
Įkūrėjas: pal. Pilypas Rinaldi
Įkūrimo vieta: Turinas (Italija)
Įkūrimo data: 1908 m. kovas
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo Patvirtintas 1988 m. spalio 29 d.
Narių skaičius: 130 000 (FMA)
Veiklos sritys:
 • saviauklos ir jaunimo ugdymas kun. Bosko dvasia
 • draugystės tarp auklėtinių palaikymas
 • abipusė pagalba
 • saleziečių auklėjimo įstaigų palaikymas
Interneto svetainė http://www.exallievefma.org/

Į viršų

 

VII. KUN. BOSKO VOLIUNTARĖS VDB
Istituto Secolare Volontarie Di Don Bosco
pasauliečių moterų popiežiaus teisių institutas

Įkūrėjas: pal. Pilypas Rinaldi
Įkūrimo vieta: Turinas (Italija)
Įkūrimo data: 1917 m. gegužės 20 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1917 m. gegužės 20 d.
Narių skaičius: 12003, tame tarpe 104 aspirantės
Veiklos sritys: Voliuntarės pašaukimas savyje apjungia:

 • pasaulietiškumą (gyvena vienos arba savo šeimose, atlikdamos savo profesinį darbą)
 • pasišventimą (įžadais įsipareigoja gyventi paklusnume, skaistybėje ir neturte)
 • salezietiškumą (gyvena salezietišku dvasingumu)
Interneto svetainė http://bosko.lt/kunigo-bosko-voliuntares/
http://www.volontariedonbosco.org/

Instituto pradžia siekia 1910 m., kada pirmosios 14 mergaičių – saleziečių oratorijos Turine auklėtinių – išreiškė troškimą ir norą giliau susijungti su kun. Bosko dvasingumu ir misija, realizuodamos juos pasaulietinėmis gyvenimo sąlygomis.

Po paruošiamojo laikotarpio 1917 m. gegužės 20 d. gimė nauja bendrija. 1919 m., dalyvaujant kun. Rinaldžiui, 7 moterys davė pirmuosius įžadus.

Po kun. Rinaldžio mirties 1931 m. prasidėjo beveik 10 metų trukusi krizė.
Popiežiui Pijui paskelbus XII apaštališkąją konstituciją „Provida Mater Ecclesia” (1947 m.), prasidėjo bendrijos atsinaujinimas.

1959 m. bendrijos pavadinimas pakeistas į dabartinį: kun. Bosko Voliuntarės.

1971 m. sausio m. 31 d. Turino arkivyskupas kard. Pellegrino įsteigė diecezinių teisių institutą. Tais pačiais metais Apaštalų Sostas bandomajam laikotarpiui patvirtino pirmuosius Įstatus. 1978 m. liepos m. 21 d. Institutas gavo popiežiaus pritarimą. 1990 m. gegužės 14 d. Apaštalų Sostas galutinai patvirtino Įstatų tekstą.

Kun. Bosko voliuntarės gyvena 52 šalyse visame pasaulyje. 2011 m. pasaulyje buvo 1278 narės, įskaitant 104 aspirantes.

Lietuvoje veikia viena grupė.

Į viršų

 

VIII. ŠVČ. JĖZAUS IR MARIJOS ŠIRDIES DUKTERYS HH SS CC
Hijas De Los Sagrados Corazones De Jesús Y Maria
popiežiaus teisių moterų vienuoliškas institutas

Įkūrėjas: kun. Luigi Variara
Įkūrimo vieta: Agua de Dios (Kolumbija)
Įkūrimo data: 1905 m. gegužės 7 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1981 m. gruodžio 31 d.
Narių skaičius: 378
Veiklos sritys:
 • pirmosiomis seserimis tapo raupsuotosios
 • seserys pradėjo darbą raupsuotųjų kaime
 • darbas jaunimo labui
 • tarnystė neturtingiesiems
Interneto svetainė www.hijasdelossagradoscorazones.org

Pirmoji vienuoliška kongregacija, įkurta saleziečio. 2012 m. gegužės 7 d. seserys šventė kongregacijos įkūrimo 100 metų jubiliejų.

Pal. Luigi Variara, 1894 m. siųstas į misijas, pateko į Kolumbijos kaimą Aqua di Dios, kuriame gyveno raupsuotieji. Tarp tenykščių mergaičių, kurioms patarnaudavo kaip kunigas, pal. Variara rado vienuoliškų pašaukimų. Jaunos merginos iš Aqua di Dios negalėjo realizuoti savo svajonės apie vienuolinį gyvenimą, nes jos pačios arba jų šeimų nariai sirgo raupsais. Kun. Variara išsirinko 7 kandidates, kurios turėjo tarnauti Dievui ir žmonėms, globojamos Jėzaus ir Marijos Krikščionių Pagalbos Širdžių. Mintį įkurti naują kongregaciją palaikė Bogotos vyskupas bei generalinis Vyresnysis kun. M. Rua.

Šiandien Kongregacija peržengė kaimelio Aqua di Dios ribas ir plečia savo veiklą jaunimo labui misijos teritorijose. Veikia 23 vyskupijose Kolumbijoje, Ekvadore, Bolivijoje, Venesueloje. Nuo 1964 m. popiežiaus Pauliaus VI dėka Kongregacija turi popiežiaus teises. Per 70 veiklos metų šiai kongregacijai niekada netrūko kandidačių.

Į viršų

 

 1. JĖZAUS ŠIRDIES SALEZIETĖS OBLATĖS SOSC
  Salesiane Oblate Del Sacro Cuore Di Gesu’
  popiežiaus teisių moterų vienuoliškas institutas
Įkūrėjas: Vysk. Giuseppe Cognata
Įkūrimo vieta: Bova Marina (Italija)
Įkūrimo data: 1933 m. gruodžio 8 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1983 m. gruodžio 24 d.
Narių skaičius: 221
Veiklos sritys:
 • pagalba labiausiai stokojantiems dvasinės ir materialinės globos
 • darbas misijose
Interneto svetainė www.salesianesosc.it

 

Vyskupas Cognata matė, kad jo vyskupijoje yra daug neturtingų žmonių, kuriems reikalinga pagalba. Norint jiems padėti nusprendė sukurti naują kongregaciją.

Seserys dirba vaikų darželiuose, mergaičių oratorijose, rūpinasi mergaitėmis, išlaiko namus jaunoms motinoms.

Seserys padeda vyskupams ir kunigams pagalboje vargšams.
Seserys dirba 28 vyskupijose Italijoje ir misijose Bolivijoje.

Į viršų

 

 1. ŠV. ŠEIMOS APAŠTALĖS ASF
  Apostole Della Sacra Famiglia
  popiežiaus teisių moterų vienuoliškas institutas
Įkūrėjas: pal. B. kard. Giuseppe Guarino
Įkūrimo vieta: Mesina (Italija)
Įkūrimo data: 1984 m. birželio 29 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1984 m. gruodžio 18 d.
Narių skaičius: 69
Veiklos sritys:
 • jaunimo auklėjimas
 • šeimų sielovada
Interneto svetainė www.apostolesacrafamiglia.it

Darbe seserys vadovaujasi įkūrėjo kard. Guarino dvasia. Naudojasi kun. Bosko prevencine sistema. Seserys darbuojasi mokyklose, oratorijose, apaštalauja parapijose, veda katechezę, dalyvauja vyskupijos šeimų sievadoje. Seserys dirba Italijoje (Sicilijoje, Kalabrijoje, Lazio) ir Brazilijoje.

Į viršų

 

 1. MEILĖS SESERYS CSJ
  Caritas Sisters Of Miyazaki
  popiežiaus teisės moterų institutas
Įkūrėjas: kun. Antonio Cavoli sdb
Įkūrimo vieta: Miyazaki (Japonija)
Įkūrimo data: 1937 m. rugpjūčio 25 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1986 m. sausio 24 d.
Narių skaičius: 945
Veiklos sritys:
 • tikėjimo skleidimas per meilės darbus
 • ligonių ir neturtingų žmonių lankymas
 • darbas misijose
Interneto svetainė http://www.m-caritas.jp/

http://www.icaritas.or.kr/

http://www.irmascaritasdejesus.org.br/

Salezietis kun. Cavoli atvykęs į Japoniją suorganizavo mergaičių, kilusių iš uolių katalikiškų šeimų, būrelį. Vėliau to būrelio narės išplėtė savo veiklą ir pradėjo dirbti su vargšais, ligoniais ir apleistais miesto seneliais. Naujos veiklos atsiradimas paskatino kun. Cavoli įkurti vienuolišką kongregaciją, kurios tikslas tarnaujauti socialiai remtiniems žmonėms.

Karo metu seserys pradėjo dirbti ūkio darbus. Gamino kasdieninio naudojimo daiktus ir tokiu būdu ištvėrė sunkų laikotarpį. 1949 m. Apaštalų Sostas patvirtino jų regulas, ir generaliniai namai buvo perkelti į Tokiją. Taip pat dirba Korėjoje, Bolivijoje, Brazilijoje.

Japonijoje ir Korėjoje jų yra daugiau nei seserų saleziečių.

Į viršų

 

XII. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS MISIONIERĖS SESERYS – MSMHC
Missionary Sisters Of Mary Help Of Christians – („Ferrandine”)
popiežiaus teisių moterų institutas

Įkūrėjas: Vysk. Stefano Ferrando
Įkūrimo vieta: Guwahati (Indija)
Įkūrimo data: 1942 m. spalio 24 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1986 m. liepos 27 d.
Narių skaičius: 1050
Veiklos sritys:
 • šiaurės Indijos genčių evangelizacija ir katechezė
 • ligonių ir vargšų lankymas
 • tikinčiųjų paruošimas kunigų apsilankymui
 • mergaičių ruošimas šeimos gyvenimui
Interneto svetainė www.msmhc.org

Antrojo pasaulinio karo metu  Indijos Assam srityje seserys salezietės nusprendė organizuoti naują vietinių moterų vienuolišką kongregaciją.

Šioje teritorijoje – nuo Brahmaputros iki Himalajų – gyvenančios gentys kalba daugiau kaip šimtu kalbų. Misionieriai iš Europos šios srities nepasiekė. Taigi, kilo mintis suburti vietines seseris, kurios mokėtų tenykštes kalbas ir žinotų papročius.

Seserys vadovauja vaikų globos namams, parapinėms mokykloms, ambulatorijoms.

Misionierės moko mergaites namų ruošos darbų (siūti, ruošti maistą), rengia santuokos sakramentui. Tokios mergaitės gyvena seserų namuose.

Į viršų

 

XIII. DIEVO IŠGANYTOJO DUKTERYS HDS
Hijas Del Divino Salvador
popiežiaus teisės moterų vienuoliškas institutas

Įkūrėjas: Vysk. Pedro Arnoldo Aparicio SDB
Įkūrimo vieta: San Vicente (El Salvador)
Įkūrimo data: 1956 m. gruodžio 25 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1987 m. vasario 5 d.
Narių skaičius: 167
Veiklos sritys:
 • pagalba katechezėje
 • vargšų globa misijose
Interneto svetainė http://www.hijasdeldivinosalvador.org

Į viršų

 

XIV. NEKALTOSIOS MARIJOS ŠIRDIES SESERYS TARNAITĖS SIHM
Sisters Servants Of The Immaculate Heart Of Mary
diecezinis moterų institutas

Įkūrėjas: Vysk. Gaetano Pasotti SDB
Įkūrimo vieta: Bang Nok Khuek (Tailandas)
Įkūrimo data: 1937 m. gruodžio 7 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1987 m. vasario 6 d.
Narių skaičius: 86
Veiklos sritys:
 • vadovauja parapijų mokykloms
 • gyvena salezietišku dvasingumu

Į misijas Indijoje atvykę saleziečiai patyrė,  kad reikia moteriškų rankų. 1937 m. kun. Geatano Pasotti padėjo  naujo vienuolyno pamatus. Jam padėjo dvi salezietės, iš kurių viena tapo generaline vyresniąja, o kita – novicijų magistre.

Naujosios kongregacijos uždavinys buvo vadovavimas misijos parapinėms mokykloms. Vyskupas Caretto, kurio teritorijoje dirbo seserys, pasakė apie jas: „Tos vienuolės savo širdyse yra salezietės ir gyvena Marijos Krikščionių Pagalbos bei kun. Bosko dvasia”.

Institute yra 109 narės, 27 vienuolynai, dirba 4 vyskupijose.

Į viršų

 

 1. JAUNUOLIO JĖZAUS SESERYS IJA
  Irmas De Jesús Adolescente
  diecezinis moterų institutas
Įkūrėjas: Vysk. Vicente Priante SDB
Įkūrimo vieta: Campo Grande (Brazilija)
Įkūrimo data: 1938 m. gruodžio 8 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1988 m. gruodžio 23 d.
Narių skaičius: 26
Veiklos sritys:
 • būti Dievo meilės buvimo ženklu labiausiai skurstantiems ir atmestiesiems
 • atliepiant į vyskupijų sielovados reikalavimus, ugdyti jaunus žmones, patenkinti švietimo ir socialinius poreikius
Interneto svetainė https://sites.google.com/site/irmasdejesusadolescente/

Seserų principas: „Viskas visiems”
Globėjai: Jaunuolis Jėzus ir Marija iš Nazareto

Seserys buriasi 11 vienuolynų šešiose Brazilijos vyskupijose.

Į viršų

 

XVI. SALEZIEČIŲ MOTERŲ SĄJUNGA ADS
Asociación Damas Salesianas
privati bažnytinė tikinčiųjų pasauliečių sąjunga

Įkūrėjas: Kun. Miguel González
Įkūrimo vieta: Karakasas (Venesuela)
Įkūrimo data: 1968 m. gegužės 13 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1988 m. gruodžio 29 d.
Narių skaičius: 3444
Veiklos sritys:
 • buria pasaulietes moteris
 • užsiima karitatyvine pagalba, ypač neturtingoms moterims
 • aukojasi dėl evangelizacijos ir žmogaus ugdymo
 • narės dažnai dirba medicinos įstaigose
Interneto svetainė www.americadevelopingsmiles.org

 

Į viršų

 

XVII. KUN. BOSKO VOLIUNTARAI – VCDB
Volontari Con Don Bosco – Volontari
pasauliečių vyrų popiežiaus teisių institutas

Įkūrėjas: kun. Egidio Viganò SDB
Įkūrimo vieta: Roma (Italija)
Įkūrimo data: 1994 m. rugsėjo 12 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1994 m. rugsėjo 12 d.
Narių skaičius: 85
Veiklos sritys: Instituto nariai:

 • pasišventę Dievui pasauliečiai
 • laiko save saleziečiais
 • įžadais įsipareigoja gyventi paklusnume, skaistybėje ir neturte
 • gyvena vieni arba savo šeimose, atlikdami savo profesinį darbą
 • gyvena salezietišku dvasingumu
 • įsijungia į salezietišką auklėjimą
 • bendradarbiauja su kitomis Saleziečių šeimos grupėmis, ypatingai su VDB
Interneto svetainė www.voluntaricdb.org

Į viršų

 

XVIII. NEKALTOSIOS MARIJOS IR KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS SESERYS KATECHETĖSSMI
Catechist Sisters Of Mary Immaculate And Help Of Christians
diecezinis moterų institutas

Įkūrėjas: Vysk. Louis La Ravoire Morrow
Įkūrimo vieta: Indija
Įkūrimo data: 1948 m. gruodžio 12 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1992 m. liepos 10 d.
Narių skaičius: 500
Veiklos sritys: ·         moterų, vaikų globa

·         apaštalavimas Indijos kaimuose

·         ligonių lankymas

·         darbas ligoninėse, poilsio centruose

·         pagalba parapijose

·         naudojasi kun. Bosko prevencine sistema

·         gyvena šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės paprastumo dvasia

·         darbuojasi ekumenizmo labui

·         organizuoja nuolatinę adoraciją Krishnagaro katedroje

Interneto svetainė http://www.smiofbpmorrow.org/

Adoracijos tikslas – išprašyti misionieriams ir jų darbui reikalingų malonių, savo bei visų tikinčiųjų pamaldumo stiprinimas. Adoracijos vaisiai – daug pašaukimų ir atsivertimų.

Seserys šiandien dirba ne tik Indijoje, bet ir Vokietijoje, Italijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Tanzanijoje, Zaire.

Į viršų

 

XIX. NEKALTOSIOS MARIJOS KARALIAVIMO DUKTERYS DQM
Daughters Of The Queenship Of Mary
diecezinis pasauliečių moterų institutas

Įkūrėjas: kun. Carlo Della Torre SDB
Įkūrimo vieta: Bankokas (Tailandas)
Įkūrimo data: 1954 m. gruodžio 3 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1996 m. liepos 18 d.
Narių skaičius: 29
Veiklos sritys: Instituto principas: „Malda ir darbas”
Instituto globėjai:

 • Nekaltoji Marija
 • Šv. Juozapas
 • Šv. Jonas Bosko

Institutą įkūrė salezietis misionierius. Instituto narės dirba dviejose Tailando vyskupijose, 7 bendruomenėse.

Į viršų

 

 1. PRISIKĖLUSIO Jėzaus liudytojai TR 2000
  Testimoni Del Risorto In Cammino Verso Il 2000
  bažnytinis judėjimas
Įkūrėjas: kun. Sabino Palumbieri SDB
Įkūrimo vieta: Roma (Italija)
Įkūrimo data: 1984 m. gruodžio 8 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1999 m. kovo 25 d.
Narių skaičius: 750
Veiklos sritys:
 • Prisikėlimo džiaugsmas
 • Emauso bendruomenė
 • Via Lucis Šviesos kelias kūrėjai, Lectio Divina
 • formacija
 • savanorystė
 • šventumo siekimas
Interneto svetainė www.testimonidelrisorto.it/

Judėjimo nariai:

 • tai tikinčiųjų bendruomenė, trokštanti giliau gyventi Prisikėlimo džiaugsmu;
 • kuria bendruomenę, panašią į tą, kurią Jėzus sukūrė su mokiniais Emause: klausančią Dievo Žodžio (Lectio Divina), laužančią duoną, džiūgaujančią Viešpaties artumu;
 • sukūrė ir apmąsto Via Lucis – Šviesos kelią;
 • praeina keturių etapų formaciją;
 • organizuoja savanorius, galinčius padėti stokojantiems: „Volontari per il mondo” (Savanoriai pasauliui);
 • stengiasi būti geriausi ten, kur juos siuntė Viešpats – šeimoje, darbe, visuomenėje;
 • rūpinasi, kad ir kiti žmonės patirtų velykinį džiaugsmą;
 • asmeniškai išgyvena Velykų išganymo įvykius, kad įgyvendintų juos kasdieniniame gyvenime.

Į viršų

 

XXI. ŠV. MYKOLO ARKANGELO KONGREGACIJA CSMA
Congregazione Di San Michele Arcangelo
diecezinė vienuoliška kongregacija

Įkūrėjas: pal. kun. Bronisław Markiewicz sdb
Įkūrimo vieta: Miejsce Piastowe (Lenkija)
Įkūrimo data: 1921
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2000 m. sausio 24 d.
Narių skaičius: 350
Veiklos sritys:
 • Principai: „Kas kaip Dievas“, „Susivaldymas ir darbas“
 • jaunimo misija
Interneto svetainė www.michalici.pl

Dvasingumo principai: „Kas kaip Dievas”, „Susivaldymas ir darbas“.
Be Kongregacijos globėjo ypatingai garbina Dievo Motiną, šv. Juozapą ir šv. Stanislovą Kostką.

Mykolitai pasižymi kukliu gyvenimo būdu. Susivaldymas apima dvasinį, intelektualinį ir fizinį gyvenimo aspektus. Jų gyvenimo būdas panašus į aplinkinių neturtingų šeimų gyvenimą.

Savo pašaukimo tikslu jie pasirinko pagalbą vaikams ir apleistam jaunimui bei žmonėms, kurie gyvena aplinkoje, dėl pavojaus krikščioniškam gyvenimui reikalaujančioje daugiau drąsos ir pasiaukojimo.

Kongregacija apaštalauja įvairiose srityse:

 • vaikų ir jaunimo auklėjimas;
 • sielovada, ypatingai tarp materialia ir religine prasme apleistų žmonių;
 • rekolekcijos;
 • užsienio misijos;
 • leidyklos;
 • rūpestis pašaukimais į vienuolystės ir kunigystės luomą;
 • kita krikščioniško gailestingumo veikla.

Pal. B. Markiewicz įkūrė ir moterišką šios kongregacijos atšaką  Šv. Mykolo Arkangelo seserų kongregaciją (Mykolitės).

Į viršų

 

XXII. PrisikĖlimo seserų kongrEgacija HR
Congregazione Delle Suore Della Resurrezione
diecezinė vienuoliška kongregacija

Įkūrėjas: kun. Jorge Puthenpura
Įkūrimo vieta: Gvatemala
Įkūrimo data: 1977 m. rugsėjo 15 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2004 m. liepos 16 d.
Narių skaičius: 50
Veiklos sritys: Trūksta informacijos

Į viršų

 

XXIII. VIEŠPATIES APREIŠKIMO SESERYS SAL
Suore Annunciatrici Del Signore
diecezinis moterų institutas

Įkūrėjas: Vysk. Ignazio Canazei,
vysk. Luigi Versiglio įkvėptas
Įkūrimo vieta: Shiu Chow (Kinija)
Įkūrimo data: 1931 m. gegužės 30 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2005 m. liepos 28 d.
Narių skaičius: 23
Veiklos sritys:
 • pagonių ir neofitų katechezė
 • bažnyčių globa
 • darbas zakristijose
 • parapijos mokyklos
 • darbas tarp raupsuotųjų

Palaimintasis vyskupas salezietis L. Versiglia Shin-Chor vyskupijoje seserų saleziečių įstaigoje surengė trejų metų katechetinius kursus katechetėms. Daug iš jų norėjo duoti privatų skaistybės įžadą. L. Versiglia paruošė įstatų projektą pagal veikiančių Šanchajuje institutų bei seserų saleziečių Konstitucijas. Saleziečių vyskupo Versiglia ir kunigo Caravario kankinystė pertraukė naujos vienuoliškos kongregacijos steigimo procesą.

Kankinio įpėdinis vyskupas Ignotas Canazei 1936 m. gavo iš Romos leidimą atidaryti Viešpaties Apreiškimo seserų kongregacijos noviciatą. Kai kurios iš jų išėjo į Coloano raupsuotųjų centrą netoli Macao padėti kun. Geatanui Nicosia.

Seserys gyvena penkiose bendruomenėse.

Į viršų

 

XXIV. MOKINIAI DISC
The Disciples
pasauliečių institutas

Įkūrėjas: kun. Joseph D’Souza SDB
Įkūrimo vieta: Indija
Įkūrimo data: 1973
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2009 m. sausio 22 d.
Narių skaičius: 450
Veiklos sritys:
 • Evangelijos skelbimas
 • katechezė
 • ligonių globa
 • tarnystė vargšams

„Mokiniai“ arba Pasauliečių kun. Bosko Institutas yra vyrų ir moterų visuomeninė bažnytinė sąjunga, kuri atsirado 1973 m. Indijoje. Instituto iniciatorius – kunigas salezietis Joseph D’Souza. 1983 metais prie seserų prisijungė ir broliai. 2000 m. balandžio 21 d. Ambikapuro vyskupija pripažino juos kaip pasauliečių institutą.

„Mokiniai“ įkvėpimo semiasi iš Evangelijos ištraukos, kurioje pasakojama apie Jėzaus 72 mokiniams pavestą misiją skelbti Evangeliją, pradedant nuo katechezės ir baigiant ligonių globa bei patarnavimu vargšams. Šiandien jų yra apie keturis šimtus 44 Indijos ir 6 Italijos vyskupijose.

Į viršų

 

XXV. NAUJOJI GIESMĖ CN
Cançǎo Nova
tikinčiųjų sąjunga

Įkūrėjas: kun. Jonas Abib sdb
Įkūrimo vieta: Cachoeira Paulista (Brazilija)
Įkūrimo data: 1978
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2009 m. sausio 22 d.
Narių skaičius: 1300
Veiklos sritys: evangelizacija per viešąją komunikaciją
Interneto svetainė www.cancaonova.com  www.cantonuovo.eu

„Naujoji giesmė“ yra tarptautinis pasauliečių judėjimas, pašvęstas evangelizacijai visų pirma per žiniasklaidos priemones. Judėjimo pagrindas yra popiežiaus dokumento „Evangelii Nuntiandi“ 45 straipsnis, kuriame skatinama evangelizacijai naudoti žiniasklaidos priemones.

Į viršų

 

XXVI. Šv. Mykolo arkangelo seserų kongrEgacija CSSMA
Congregatio Sororum Sancti Michaelis Archangeli
diecezinė vienuoliška kongregacija

Įkūrėjai: pal. kun. Bronisław Markiwicz
Dievo tarnaitė ses. Anna Kaworek
Įkūrimo vieta: Miejsce Piastowe (Lenkija)
Įkūrimo data: 1956
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2009 m. sausio 22 d.
Narių skaičius: 255
Veiklos sritys:
 • auklėjimo darbas
 • katechezė
 • darbas misijose
Interneto svetainė www.michalitki.pl

Šv. Mykolo Arkangelo seserų, kitaip vadinamų seserimis mykolitėmis, kongregaciją įkūrė pal. kun. Bronisław Markiewicz ir Dievo tarnaitė Anna Kaworek XIX amžiaus pabaigoje. 1956 m. Kongregacijai buvo suteiktos popiežiaus teisės.

Šv. Mykolo Arkangelo seserys jungia kontempliatyvų šlovinimą su veiklia apaštališka meile, kurią įgyvendina auklėjimo, katechetinėje, karitatyvinėje ir visuomeninėje veikloje, parapijos sielovadoje bei misijose. Seserų gyvenimo esmę išreiškia principai „Kas kaip Dievas” bei „Susivaldymas ir darbas“. Kongregacijoje dabar yra apie 300 seserų, dirbančių Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kamerūne ir Italijoje.

Į viršų

 

XXVII. MARIJOS KRIKŠČIONIŲ PAGALBOS SESERYS SMA
Sisters Of Maria Auxiliatrix
popiežiaus teisės vienuoliška kongregacija

Įkūrėjas: kun. M. C. Antony sdb
Įkūrimo vieta: Indija, Vyasarpadi
Įkūrimo data: 1976 m. gegužės 13 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2009 m. liepos 28 d.
Narių skaičius: 110
Veiklos sritys: ·         vargšų ir apleistų mergaičių globa
Interneto svetainė http://smasistersmadhavaram.org/

Marijos Krikščionių Pagalbos seserų kongregaciją įkūrė salezietis kun. M. C. Antony, kuris 1976 m. gegužės 13 d. kartu su keturių mergaičių grupe sudarė „Pamaldumo Sąjungą“, paskirtą darbui sveikatos apsaugos ir socialinės veiklos srityse. Marijos Krikščionių Pagalbos seserų charizmą išreiškia principas “Rūpintis vargšais ir apleistomis mergaitėmis”.

Salezietis kun. Schoolz, su kuriuo bendradarbiavo kun. M.C. Antony, parėmė jauną kunigą. Gimė bendruomenė, padedanti jaunoms, neturte paliktoms moterims iš Vyasarpadi, Pietų Indijos Tamil Nadu provincijos.

Po įkūrėjo mirties 1990 m. sausio 23 d. Chennai provincijos inspektorius kun. Vincent Durairaj paskyrė kun. Rozario Krishnaraja Pamaldumo Sąjungos bažnytiniu asistentu.

1999 m. Madraso ir Mylapores vyskupas James Masilamony Arula Dasa patvirtino Marijos Krikščionių Pagalbos seserų diecezinę kongregaciją. Jo įpėdinis vysk. Malayappan Chinnappa SDB 2005 m. gruodžio 15 d. patvirtino seserų Konstituciją.

Dabar yra 110 Marijos Krikščionių Pagalbos seserų, gyvenančių 23 bendruomenėse 7 Indijos vyskupijose. Kai kurios iš šių bendruomenių bendradarbiauja su saleziečiais. Pagrindinė Marijos Krikščionių Pagalbos seserų veikla – vargšų vaikų mokymas, evangelizacija, darbas vaikų globos namuose ir dienos pagalbos centruose.

Į viršų

 

XXVIII. Kun. Bosko misijos bendruonenė CMB
Community Of The Mission Of Don Bosco
privati pasauliečių sąjunga

Įkūrėjas: Guido Pedroni
Įkūrimo vieta: Bolonija (Italija)
Įkūrimo data: 1981 m.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2010 m. sausio 15 d.
Narių skaičius: 250
Veiklos sritys: veikla jaunimo, ypač labiausiai stokojančio, labui

misijos

Interneto svetainė www.associazionecmb.it

 

Į viršų

 

XXIX. NEKALTOJO MARIJOS PRASIDĖJIMO VIEŠPATAVIMO SESERYS DQM
Le Suore della Regalità di Maria Immacolata

dieceziniės teisės pasauliečių institutas

Įkūrėjas: Kun. CARLO DELLA TORRE
Įkūrimo vieta: Bangkok
Įkūrimo data: 1954 m. gruodžio 3 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 1996 m. liepos 18 d.
Narių skaičius: 28
Veiklos sritys:
Interneto svetainė
www.Dqmi.org

Į viršų

 

XXX. VIEŠPATIES APSILANKYMO KUN. BOSKO SESERYSVSDB
Visitation Sisters Of Don Bosco – VSDB
diecezinių teisių moterų institutas

Įkūrėjas: Vysk. Hubert D’Rosario SDB
Įkūrimo vieta: Shillong (Indija)
Įkūrimo data: 1983 m. gegužės 31 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo Sausio 24 d.
Narių skaičius: 122
Veiklos sritys:
 • evangelizacija
 • auklėjimas
 • pagalba vargšams
 • katekezė
Interneto svetianė https://catvilministry.blogspot.fr/

Šiuo metu kongregacijoje yra 106 narės, 16 naujokių ir 9 aspirantės; gyvena aštuoniolikoje namų Indijos Meghalaya ir Assam valstijose.
Viešpaties Apsilankymo Kun. Bosko seserys dirba sudėtingomis sąlygomis, atiduodamos save katechezei. Jų gyvenimo būdas, kalbant apie aprangą ir elgesį, yra paprastas ir skurdus. Savo apaštalavimą seserys išgyvena, reikšdamos savo kasdieninį artumą stokojantiems žmonėms, kuriais rūpinasi. Jų principas paimtas iš Evangelijos pagal šv. Matą (28,19): „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs”

Į viršų

 

XXXI. MARIJOS IŠ NAZARETO KONTEMPLATIVI BROLIJA
Fraternidad comtemplativa Maria de Nazaret – FCMN
viešoji tikinčiųjų bendrija

Įkūrėjas: Vysk. NICOLAS COTUGNO SDB (1919-1994)
Įkūrimo vieta: Montevideo
Įkūrimo data: 1983 m. gegužės 31 d.
Priklauso Saleziečių Šeimai nuo 2016 m. liepos 18 d.
Narių skaičius: 350
Veiklos sritys:
Interneto svetainė www.fraternidadmariadenazaret.org

Į viršų

 

Reklama