1. Auklėjimas, kelionė

Gerasis ganytojas Jn 10,1-11

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas neina pro vartus į avių gardą, bet įkopia pro kur kitur, tas vagis ir plėšikas. O kas pro vartus ateina, tas avių ganytojas. Jam sargas atkelia vartus, ir avys klauso jo balso. Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Išsivaręs visas saviškes, jis eina priešakyje, o avys paskui jį seka, nes pažįsta jo balsą. Paskui svetimą jos neseks, bet nuo jo bėgs, nes nepažįsta svetimųjų balso“.

Jėzus pasakė jiems tą palyginimą, bet jie nesuprato, ką tai reiškia. O Jėzus kalbėjo toliau:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: aš – avių vartai. Visi, kurie pirma manęs atėjo, buvo vagys, plėšikai, todėl neklausė jų avys.

Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras. Vagis ateina vien tik vogti, žudyti, naikinti. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų. Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę.

Kas neina pro vartus, o bando įsilaužti yra vagis. Tas kuris ateina pro vartus yra ganytojas. Norint prisijungti prie jaunimo, būtina ateiti pro vartus. Turime skirti laiko susipažinimui, kad atrastume jauname žmoguje įėjimo duris. Negalime improvizuoti būti pedagogais.

Jis šaukia vardais ir jas išsiveda. Lotyniškas Vulgatos vertimas verčia šitaip: „Vocat nominatim et cucit eas“. Tai vienintelis kartas Evangelijoje, kur yra įvardytas žodis ugdyti (educere). Jis šaukia savąsias avis vardais ir jas išsiveda. Lotyniškai E-ducere tai yra ugdyti, auklėti, reiškia „iš­-vesti iš“.

Ganytojas išsiveda avis iš avidės – kolektyvinės erdvės, kur suspaustos viena prie kitos jos būna tvankumoje, kad jos galutinai galėtų laisvai ganytis ganykloje.

Ar tai nėra auklėtojo vaidmuo? Kalbame apie išsivedima „iš“, iš tos vaikystės būsenos, kurią galime apibūdinti kaip kolektyvinę priklausomybę (mažas vaikas būdamas visiškai priklausomas nuo savo motinos turi gilų troškimą sudaryti vienybę su ja) iki kol jis galės kalbėti, kurti santykius su kitais, pasipriešinti, dirbti, bendrauti ir galiausiai pasiekti aukščiausią bendravimo laipsnį tarp dviejų būtybių: mylėti. Štai ką reiškia auklėti.

Šv. Jono ganytojas tai auklėtojas pavyzdys. Štai kodėl Jonas Bosko pasirinko Gerąjį Ganytoją kaip pavyzdį saleziečiams. Štai kodėl, pagal jį auklėjimas ir pastoracija yra tarpusavyje susieti. Auklėti evangelizuojant ir evangelizuoti auklėjant, toks yra vienintelis jo „auklėjamosios – pastoracinės“ veiklos įkvėpimas.

Skaityti toliau