ŠVENTOJO  JONO  BOSKO

IŠKILMĖ

I Vakarinė

Kaip himną galima paimti giesmę kun. Bosko garbei

1 ant. Dievas tave pakėlė iš dulkių *

            ir pasodino tarp savo tautos didžiūnų.

Ps 140 (141), 1-9

Malda pavojam gresiant

Viešpatie, tavęs šaukiuosi, pas mane atskubėki, *
išgirsk mano šaukiantį balsą.

Priimk mano maldą kaip smilkalo dūmus, *
o mano iškeltas rankas – lyg vakaro auką.

Pastatyk, Viešpatie, prie mano burnos sargybą, *
budėtoją prie lūpų durų.

Neleisk mano širdžiai nukrypti į piktą, +
kartu su nedorėliais įsivelti į piktadarystes, *
neleisk man vaišintis jų skanėstais!

Teplaka mane teisusis iš gerumo, *
ištikimas bičiulis mane tepamoko.

Tenelies niekada mano galvos nedorėlių aliejus, *
nes aš visada meldžiuosi prieš nedorus jų darbus.

Kai jų valdovai bus stumiami žemyn nuo uolyno, *
žmonės suvoks, kokie draugiški buvo mano žodžiai.

Kaip ariant išvagojama žemė, *
taip išmėtomi prie Šeolo angos mūsų kaulai.

Į tave, Viešpatie dieve, žvelgia mano akys, *
pas tave užuovėjos ieškau, neapleisk manęs pavojuj.

Apsaugok nuo man paspęstųjų žabangų *
ir piktadario pinklių.

2 ant. Viešpats per tave davė alkaniems duonos, *

            našlaičiams tėvą, jaunimui draugą.

Ps 141 (142)

Dievas – mano užuovėja

Garsia šaukiuosi Viešpaties,  *
balsiai Viešpatį maldauju.

Savo skundą jam išlieju, *
išsakau savo kančia.

Kai visiškai drąsos nustoju, *
tu žinai mano kelią.

Kelyje, kuriuo keliauju, *
priešai paspendė man žabangus.

Žvelgiu į dešinę ir dairausi – *
neturiu bičiulio, kuris man padėtų.

Nėra jokios užuovėjos, *
manimi nesirūpina niekas.

Viešpatie, tavęs šaukiuosi, +
sakau: „Tu užuovėja mano, *
visa, ką turiu šalyje gyvųjų.

Išklausyk mano pagalbos šauksmą, *
nes į neviltį aš pasinėriau!

Gelbėk mane nuo priešų, *
nes daug stipresnės jų jėgos!

Iš kalėjimo mane išveski, *
kad šlovinčiau tavo vardą!

Bursis aplink mane teisieji, *
matydami tavo gerumą.“

3 ant. Dievas tau leido per savo malonę ir garbę *

            Bažnyčioje apreikšti jaunimui savo meilę. 

Fil 2, 6-11

Kristus – Dievo tarnas

Jėzus Kristus , turėdamas Dievo prigimtį, *
godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,

Bet apiplėšė pats save, priimdamas tarno išvaizdą *
ir tapdamas panašus į žmones.

Jis ir išore tapo kaip visi žmones; +
jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, *

Iki kryžiaus mirties.

Todėl ir Dievas jį išaukštino +
ir padovanojo jam vardą, *
kilniausią iš visų vardų,

Kad Jėzaus vardui priklauptų *
kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žemėm

Ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: *
„Jėzus Kristus yra Viešpats!“

2 Ts 2, 13-17

Mes jaučiame pareigą visuomet dėkoti Dievui už jus, Viešpaties numylėti broliai, kad Dievas jus kaip pirmienas išrinko išganymui Dvasios pašventinimu ir tiesos tikėjimu. Tam jis ir pašaukė jus per mūsų Evangeliją, kad įgytumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško. O pats mūsų Viešpats Jėzus Kristus ir Dievas, mūsų Tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties, tesuramina jūsų širdis ir tesustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.

R. Viešpats tave pamilo, ir apsiautė pagarba.

V. Viešpats tave pamilo ir apsiautė pagarba.

R. Jį  pripildė garbe

V. ir apsiautė pagarba.

R.  Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai

V. Viešpats tave pamilo ir apsiautė pagarba.

Ant. Magnificat    Kiekvienas mano atodūsis *

 ir visos mano jėgos bus jaunimo tarnystei.

arba

Mano sūnau, laikykis savo tėvo įsakymų, *
neatmesk savo motinos pamokymų, nešiok juos savo širdyje.

MARIJOS GIESMĖ            Lk 1,46-55

Siela džiaugiasi Viešpačiu

Mano siela šlovina Viešpatį, *
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,

Nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. *
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,

Nes didžių dalykų padarė man Visagalis, *
ir šventas yra jo vardas!

Jis maloningas iš kartos į kartą *
tiems, kurie jo klauso.

Jis parodo savo rankos galybę *
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

Jis numeta galiūnus nuo sostų *
ir išaukština nuolankiuosius.

Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, *
turtuolius tuščiomis paleidžia.

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, *
kad minėtų jo gailestingumą,

Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – *
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Mūsų tikėjimą stiprina šventųjų liudijimai, jie yra Šventosios Dvasios buvimo Bažnyčioje ženklai. Jungdamiesi kartu su jų maldavimais prašykime Dievą Tėvą, kiekvieno šventumo šaltinį:

            Sustiprink mumyse tikėjimą, viltį ir meilę, Viešpatie.

Viešpatie, Bažnyčiai davei šventąjį Joną Bosko, jaunimo tėvą ir mokytoją:

– suteik ir mums visiems malonę mylėti jaunimą ir su džiaugsmu atiduoti savo gyvenimą jų labui.

Jaunimo šventajam suteikei malonę suvienyti nenuilstamą veikimą ir nuolatinės maldos gyvenimą:

– Šventosios Dvasios galia padėk, kad apaštalaudami visada liktume vienybėje su tavimi.

Tu panorėjai, kad tėvai būtų pirmieji ir svarbiausi savo vaikų auklėtojai:

– meldžiame, kad jie sąmoningai prisiimtų savo pareigų didingumą ir tam Tavyje rastų jėgų ir džiaugsmo.

Mūsų Steigėjui davei Mergelę Mariją kaip Motiną ir Mokytoją:

– suteik malonę Saleziečių Šeimos nariams pasitikėti jos pagalba ir visada jausti jos motinišką buvimą.

Tuos, kurie mirė atidavę visas savo jėgas jaunimo ugdymui pagal salezietišką charizmą:

– nuvesk į nesibaigiančią laimę ir šviesą.

Tėve mūsų.

Melskimės.

            Viešpatie mūsų Dieve, Tavo Apvaizda mums padovanojo šventąjį Joną Bosko, jaunimo tėvą ir mokytoją, kuris Mergelės Marijos vedamas uoliai darbavosi Bažnyčios labui. Sužadink ir mumyse tą pačią apaštalinę meilę, kuri mus skatintų siekti brolių išganymo, tarnaujant Tau, vieninteliam ir aukščiausiajam gėriui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

 

Rytmetinė

Kaip himną galima paimti giesmę kun. Bosko garbei

1. ant. Garbė ir šlovė Tau, mano tėvų Dieve, *

            kad apdovanojai mane išmintimi, nuolankumu ir stiprybe.

Ps 62 (63), 2-9

Dievo troškanti siela

Dieve, tu esi mano dievas, *
tavęs  aš ieškau,

ilgisi tavęs mano gyvastis
trokšta tavęs mano kūnas *

kaip sausa, pavargus ir perdžiuvus žemė.

Leisk šventovėje tavimi man gėrėtis; *
leisk regėti tavo galybę ir garbę!

Tavo ištikimoji meilė už gyvastį man brangesnė, *
mano lūpos skelbia tavo šlovę.

Šlovinsiu tave, kol gyvensiu; *
tiesiu rankas į tave, šauksiuosi tavojo vardo.

Sotus aš busiu lyg po turtingų vaišių, *
šlovinimo giesmes džiaugsmingai giedosiu.

Atsimenu tave gulėdamas guoly, *
mąstau per kiaurą naktį,

Kad tu mana pagalba, *
tavo sparnų pavėsy krykštauju iš džiaugsmo.

Prie tevės aš glaudžiuosi, *
tavo dešinė mane palaiko.

2. ant. Šlovinkite mūsų Dievą šokiais, *

            dainuokite, pritariant kanklėms ir būgnams. Aleliuja.

Dan 3, 57-88.56

Visi kūriniai tegarbina Viešpatį

Šlovinkite Viešpatį, visi, Viešpaties sukurtieji, *
garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, dangus, *
šlovinkite Viešpatį, viešpaties angelai.

Šlovinkite Viešpatį, visokie vandenys, +
esantys viršum dangaus skliauto, *
šlovinkite Viešpatį, visos galybės.

Šlovinkite Viešpatį, saule ir mėnuli, *
šlovinkite Viešpatį, dangaus žvaigždynai.

Šlovinkite Viešpatį, rasos ir lietus, *
Šlovinkite Viešpatį, visokie vėjai.

Šlovinkite Viešpatį, ugnie ir kaitra, *
šlovinkite Viešpatį, speigai ir karščiai.

Šlovinkite Viešpatį, rasos ir pūgos, *
šlovinkite Viešpatį, vėsuma ir šalnos.

Šlovinkite Viešpatį, ledai ir sniegynai *
šlovinkite Viešpatį, naktys ir dienos.

Šlovinkite Viešpatį, šviesa ir tamsybės, *
šlovinkite Viešpatį, žaibai ir debesys.

Te šlovina Viešpatį žemė, *
te gieda jam gyrių ir teaukština jį didžiai per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, kalnai ir kalvos *
šlovinkite Viešpatį, želmenys, augantys dirvoj.

Šlovinkite Viešpatį, vandens šaltinai, *
šlovinkite Viešpatį, jūros ir upės.

Šlovinkite Viešpatį, banginiai ir visa, kas jūroje plauko, *
šlovinkite Viešpatį, padangių paukščiai.

Šlovinkite Viešpatį, žvėrys visi ir galvijai, *
šlovinkite Viešpatį, vaikai žmonijos.

Šlovinkite Viešpatį, Izraeli. *
garbink ir didžiai aukštink jį per amžius.

Šlovinkite Viešpatį, Viešpaties kunigai, *
šlovinkite Viešpatį, kurie jam tarnaujant.

Šlovinkite Viešpatį, teisiųjų dvasios ir sielos, *
šlovinkite Viešpatį, ištikimieji ir nuolankiaširdžiai.

Šlovinkite Viešpatį, Hananijau, Azarijau ir Mišaeli,  *
garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

Šlovinkime Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią, *
garbinkite ir didžiai aukštinkite jį per amžius.

Šlovinamas esi dangaus aukštybėj, *
Aukštinamas ir garbinamas per amžius.

3. ant. Tavo, Dieve, veido šviesa užlieja džiaugsmu: *

            jaunimui skelbiami Tavo Karalystės palaiminimai.

Ps 149

Šventųjų džiūgavimas

Giedokite Viešpačius naują giesmę, *
šlovinimo giesmę, susibūrę jo ištikimieji.

Tesidžiaugia Izraelis savo Kūrėju, *
Sūnūs Siono – savuoju Karalium.

Tešlovina jo vardą šventiškais šokiais, +
teskambina lyra, tebūgnija būgneliais, *
tegieda jam šlovinimo giesmę.

Savo tauta juk džiaugiasi Viešpats, *
kukliuosius pergale puošia.

Tedžiūgauja ištikimieji, garbę pasiekė, *
iš džiaugsmo tegieda visą naktį.

Džiaugsmingai jų lūpos tešlovina Dievą, *
o rankoje dviašmenį kalaviją telaiko,

Kad tautų nedorėliams atmokėtų *
ir gentims teismą surengtų,

Jų karalius sukaustydami pančiais *
ir jų didžiūnus – grandinėm,

Vykdydami teismo sprendimą. *
Tai garbė Dievo tautai!

Žyd 13, 17.20-21

Klausykite savo vadovų ir būkite jiems atsidavę, nes jie budi jūsų sielų labui, būdami atsakingi už jas; tegu jie tai daro su džiaugsmu, o ne dūsaudami, nes tai nebūtų jums naudinga. Ramybės Dievas, amžinosios Sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių Ganytoją – mūsų Viešpatį Jėzų, tepadaro jus tinkamus viskam, kas gera, idant vykdytumėte jo valią; tenuveikia mumyse, kas jo akims patinka per Jėzų Kristų. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

R. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.

V. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.

R. Jis mane veda, kur vešlios ganyklos žaliuoja,

V. man nieko nestinga.

R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

V. Mane Viešpats gano, man nieko nestinga.

Ant. Ben.  Palaiminti romieji, nes jie paveldės žemę. *
Palaiminti tyraširdžiai – jie regės Dievą.

ZACHARIJO GIESMĖ      Lk 1,68-79

Mesijas ir jo pirmtakas

Šlovė Viešpačius, Izraelio Dievui, *
kad aplankė savo tautą ir atnešė jai išvadavimą.

Jis pažadino gelbėtoją mums galingą *
savo tarno Dovydo namuose,

Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs *
savo šventųjų pranašų lūpomis,

Jog mus išgelbės nuo priešų *
ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia.

Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą *
ir atsimena savo šventąją Sandorą

Priesaiką, duotą mūsų tėvui Abraomui,  +
jog leis mums, išvaduotiems iš priešų rankos, *
be baimės jam tarnauti

Šventumu ir teisumu jo akivaizdoj *
per visą savo gyvenimą.

O tu, vaikeli, būsi vadinamas Aukščiausiojo pranašu, *
nes tu eisi pirma viešpaties jam kelio nutiesti;

Tu mokysi jo žmones pažinti išganymą *
iš nuodėmių atleidimo.

Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo *
mus aplankė šviesa iš aukštybių,

Kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, *
kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią.

Šlovinkime Dievą Tėvą, kuris pašaukė šventąjį Joną Bosko skelbti džiaugsmo Evangeliją. Jį atmindami, melskimės:

            Palaimink savo tautą, Viešpatie.

Per šventąjį Joną Bosko parodei savo ypatingą meilę jaunimui ir vargšams:

 – padėk mums pažinti juose Kristaus, Tavo Sūnaus, veidą ir tarnauti jiems            su tikra meile.

Padarei jį Eucharistijos ir Susitaikinimo Sakramentų apaštalu:

– padaryk, kad mokėtume vesti jaunimą prie tikrųjų gyvybės ir malonės   šaltinių.

Kunigo Bosko protą ir širdį atvėrei platiesiems Bažnyčios horizontams:

– suteik mums misionieriškos dvasios ir apaštalinio kūrybingumo Tavo Karalystės kūrimui.

Savo Apvaizda dovanojai jam ramybę ir pasitikėjimą gyvenimo išmėginimuose:

– padėk ir mums visiškai pasitikėti Tavo pagalba ir ištikimai Tau tarnauti.

Padovanojai savo Bažnyčiai šventąjį Joną Bosko kaip gyvąjį Jėzaus, Gerojo Ganytojo, atvaizdą:

– padaryk, kad nepražūtų nei vienas iš tų, kuriuos mums pavedi auklėti.

Tėve mūsų.

Melskimės.

            Viešpatie mūsų Dieve, Tavo Apvaizda mums padovanojo šventąjį Joną Bosko, jaunimo tėvą ir mokytoją, kuris Mergelės Marijos vedamas uoliai darbavosi Bažnyčios labui. Sužadink ir mumyse tą pačią apaštalinę meilę, kuri mus skatintų siekti brolių išganymo, tarnaujant Tau, vieninteliam ir aukščiausiajam gėriui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.

II Vakarinė

Kaip himną galima paimti giesmę kun. Bosko garbei

1. ant. Viešpats yra mano garbė: tegirdi tai nuolankieji ir tesidžiaugia.

Ps 109 (110), 1-5,7

Mesijas – Karalius ir Kunigas

Viešpaties žodis mano viešpačiui: +
„Sėskis mano dešinėje, *
kol tavo priešus patiesiu tau po kojom.“

Viešpats duos tau galybės skeptrą iš Ziono: *
„Valdyk tave apsupusius priešus!“

Buvai karališkai orus nuo pat gimimo, +
šventoji garbė lydėjo tave nuo įsčių, *
nuo aušros tavo jaunystės.

Viešpats prisiekė ir nesigaili: *
„Tu kunigas amžiams, kaip Melchizedekas.“

Tavo dešinėj budi Viešpats, *
sutriuškins jis karalius savo įniršio dieną.

Savo žygyje jisai gers iš upelio *
ir stiprybės įgis, kad nugalėtų.

2. ant. Išminties pradžia – Viešpaties baimė; *

            išmintingas žmogus, kuris ištikimas Dievui.

Ps 113 (114)

Izraelitų išvadavimas iš Egipto

Kai Izraelis išėjo iš Egipto, *
Jokūbo palikuonys – iš tautos svetimkalbės,

Judas tapo Dievo šventovė, *
jo valda – Izraelis.

Jūra pamačiusi juos, atsitraukė, *
atgal pasisuko Jordanas.

Kalnai kaip avinai šokinėjo, *
kalneliai – lyg kaimenės ėriukai.

Kas gi tau, jūra, ko gi tu bėgi? *
Jordanai, ko atgal atsitrauki?

Ko gi, kalnai, ko lyg avinai šokinėjat? *
Ir jus, keleliai, – kaip kaimenės ėriukai?

Žemė, drebėk nuo Viešpaties Artumo; *
nuo Jokūbo Dievo Artumo,

Jis uolas vandens tvenkiniais paverčia, *
o titnagą – tekančiais šaltiniais.

3. ant. Didis ir nuostabus esi, Viešpatie, visuose savo šventuosiuose.

Apr 19,1-2,5-7

Avinėlio vestuvės

Aleliuja!
Išganymas šlovė ir galybė priklauso mūsų Dievui, *

(Aleliuja)
nes jo nuosprendžiai tikri ir teisingi!

Aleliuja (Aleliuja)

Aleliuja!
Visi jo tarnai, šlovinkit mūsų Dievą, *
(Aleliuja)
visi kurie bijote jo: mažieji ir didieji!

Aleliuja (Aleliuja)

Aleliuja!
Užviešpatavo mūsų Viešpats Dievas, Visagalis, *

(Aleliuja)
Džiūgaukime ir linksminkimės ir duokime jam garbę!

Aleliuja (Aleliuja)

Aleliuja!
Nes prisiartino Avinėlio vestuvės, *
(Aleliuja)
ir jo nuotaka pasirengusi.

Aleliuja (Aleliuja)

1 Kor 13, 4-8a.13

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė.

R. Teisiojo lūpose – išminties žodžiai.

V. Teisiojo lūpose – išminties žodžiai.

R. Jo širdyje – Dievo įstatymas,

V. išminties žodžiai.

R. Garbė Dievui Tėvui, ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.

V. Teisiojo lūpose – išminties žodžiai.

Ant. Magnificat  Su džiaugsmu atiduosiu *

visą savo gyvenimą už jūsų sielas.

MARIJOS GIESMĖ            Lk 1,46-55

Siela džiaugiasi Viešpačiu

Mano siela šlovina Viešpatį, *
mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju,

Nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. *
Štai nuo dabar palaiminta mane vadins visos kartos,

Nes didžių dalykų padarė man Visagalis, *
ir šventas yra jo vardas!

Jis maloningas iš kartos į kartą *
tiems, kurie jo klauso.

Jis parodo savo rankos galybę *
ir išsklaido išdidžios širdies žmones.

Jis numeta galiūnus nuo sostų *
ir išaukština nuolankiuosius.

Alkstančius gėrybėmis apdovanoja, *
turtuolius tuščiomis paleidžia.

Jis ištiesė pagalbos ranką savo tarnui Izraeliui, *
kad minėtų jo gailestingumą,

Kaip buvo žadėjęs mūsų protėviams – *
Abraomui ir jo palikuonims per amžius.

Šiai šventei baigiantis, Kristaus meilės suvienyti, paveskime Dievui Tėvui savo prašymus ir viltis:

Saugok šią šeimą, Viešpatie.

Per šventąjį Joną Bosko Bažnyčioje gimė naujos vienuolinės šeimos:

      – padaryk, kad jose klestėtų evangelinis gyvenimas ir pranašiškoji dvasia.

Įkvėpei mūsų šventajam Steigėjui mintį suburti daug padėjėjų darbuotis dėl jaunimo išganymo:

– pažadink daug naujų pašaukimų ir išsaugok mūsų Saleziečių šeimos vienybę.

Viešpatie, tu nori, kad visos tautos pažintų tiesą:

– Mergelei Marijai užtariant, laimink ir padaryk vaisingą Evangelijos skelbėjų darbą.

Šventąjį Joną Bosko padarei vargingiausio jaunimo tėvu ir auklėtoju:

– leisk, kad ir mes, savo gyvenimo kelyje mokėtume sekti jo pedagogine išmintimi.

Pasišaukei pas save daug brolių ir sesių, paaukojusių savo gyvenimą Tavo Karalystės plėtimui:

– suteik jiems atlygį, kurį pažadėjai geram ir ištikimam tarnui.

Tėve mūsų.

Melskimės.

            Viešpatie mūsų Dieve, Tavo apvaizda mums padovanojo šventąjį Joną Bosko, jaunimo tėvą ir mokytoją, kuris Mergelės Marijos vedamas uoliai darbavosi Bažnyčios labui. Sužadink ir mumyse tą pačią apaštalinę meilę, kuri mus skatina siekti brolių išganymo, tarnaujant Tau, vieninteliam ir aukščiausiajam gėriui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį.